PLN
EUR
USD
 
Deutsch
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDEN OVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (www.elkomshop.pl) obowiązujący od 23 października 2015 r. Spis treści: 1. Definicje pojęć 2. Postanowienia ogólne 3. Składanie i przyjmowanie zamówień 4. Realizacja zamówień 5. Zasady dostarczania zamówień 6. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług 7. Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów. 8. Miejsce i sposób składania reklamacji 9. Przepisy dotyczące Konsumentów 10. Postanowienie końcowe 11. Wejście w życie Regulaminu § 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Sprzedawcy - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą GOLDEN OVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000481670, posiadającą nr NIP 586-228-60-66 i REGON 221975160, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej sklep@elkomshop.pl oraz numerem telefonu +48 725 100 004; Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.elkomshop.pl; Towarze - należy przez to rozumieć towary związane z logistyką, magazynowaniem , wyposażeniem sklepów i warsztatów a będące w ofercie Sprzedawcy; Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną; Stałym kliencie - należy przez to rozumieć Kupującego, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu, a nadto posiada status stałego klienta przyznany przez Sprzedawcę, Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Postanowienia ogólne § 2 Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym. Składanie i przyjmowanie zamówień § 3 1. Kupujący składa zamówienie poprzez: a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w sklepie; b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Sklepie; c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu. 2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej. 3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego. 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia. 5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia. 6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy lub dzwoniąc z ta informacją pod nr telefonu + 48 725 100 004. Realizacja zamówień § 4 1. Realizacja zamówień na Towary, których producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 14 dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 2. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie do 30 dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 4 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. 7. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze lub Usłudze. Zasady dostarczania zamówień § 5 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. 2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski). 3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu pozycję „Odbiór osobisty”, Sprzedawca wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny najpóźniej w dniu odbioru. 4. Podane w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora. 5. Sprzedawca przewiduje możliwość wysyłek Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jedynie w wyjątkowych przypadkach i na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług § 6 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia. 2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 - 3 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Kupujący – w wysokości wskazanej w opisach zamieszczonych przy danym Towarze. Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów § 7 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności: a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar; b) płatność za pomocą bankowości internetowej – Przelewy 24e c) dostępna tylko dla Stałych Klientów płatność przelewem - Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności. 2. Określone w § 7 ust. 1 a) opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy wydaniu Towaru. Miejsce i sposób składania reklamacji § 8 1. Reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów: a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@elkomshop.pl lub listownie na adres: Golden Ovum Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer +48 725 100 004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@elkomshop.pl ; c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer + 48 725 100 004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@elkomshop.pl ; 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. 3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. Przepisy dotyczące Konsumentów § 9 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „Ustawą”. 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej: sklep@elkomshop.pl lub adres pocztowy Golden Ovum Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3. 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; d) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. 13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: poczty elektronicznej sklep@elkomshop.pl lub pisemnie na adres Golden Ovum Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „Reklamacja”. 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta. 17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.wiihkielce.prot.pl. Postanowienie końcowe § 10 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepie. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść. Wejście w życie Regulaminu § 11 Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2015r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu jak i po tym dniu. Załącznik nr 1 WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy _________________________ (miejscowość, data) ____________________________________ Imię i nazwisko konsumenta (ów): ____________________________________ Adres konsumenta (ów): Adres e-mail: ____________________________________ Numer telefonu: ____________________________________ Numer zamówienia: ____________________________________ Data zawarcia umowy /odbioru (*):____________________________________ Golden Ovum Sp. z o.o. ul. Targowa 21 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (informacja: odstąpienie od umowy) OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Ja/My(*) ____________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi(*): __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**: __________________________________________________________________________________ Posiadacz rachunku: __________________________________________________________________________________ ___________________________________ Podpis konsumenta (-ów) * (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) * Niepotrzebne skreślić ** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.